Contact Us

To contact us, simply use the e-mail form below.

* = Required Field
International HFC
123 Xinyue Road
Wangjiangjing Industrial Functional Zone
Xiuzhou District, Jiaxing Zhejiang
China P.C. 314024
Local Phone: (800) 857-3561 or (400) 887-3561
Intl Phone: 86 (0) 573-82282-766